واریاسیونهای اتصال مجرای سیستیک به کلدوک | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari


واریاسیونهای اتصال مجرای سیستیک به کلدوکواریاسیون اتصال خیلی پایین مجرای سیستیک به کلدوک


نمای رادیولوژیک فوق که ضمن کلانژیوگرافی حین عمل کله سیستکتکمی لاپاروسکوپیک توسط دکتر نظری گرفته شده ، یکی از واریاسیون های اتصال مجرای سیستیک به کلدوک را نشان میدهد که اتصال خیلی پایین مجرای سیستیک به کلدوک را نشان میدهد.

در مورد مطلب بالا نظر بدهید