Dr. Shahram Nazari


جراحی متابولیک برای درمان دیابت اما نه فقط برای چاق ها

نقل و انتقال و جذب مواد غذایی تنها وظیفه روده کوچک نیست. هورمونهای مختلفی بوسیله روده باریک ترشح میشوند که همه آنها در سیستم متابولیسم ما نقش مهمی دارند، که باعث نقش حیاتی روده کوچک در فرآیند جذب می شود. برای همین موضوع روده کوچک هم در پیشرفت و هم در درمان دیابت نقش دارد.
کل درازی روده باریک بین ۴۵۰ سانتیمتر تا ۶۰۰ سانتیمتر قابل تغییراست. اثنی عشر(دوازده) اولین بخش از روده کوچک است که طول آن حدود ۲۰-۲۵ سانتیمتر است که از انتهای ماهیچه باب المعده (پیلور) شروع می شود این قسمت، خروجی معده را به روده کنترل می کند.

Sleeved Duodeno-Ileal Interposition
(S-D II)

هدف از (S-D II)تغییر مسیر غذایی که می بلعیم؛ است. به این معنا که غذا زودتر به روده ایلیوم تحویل داده شود. هدف دیگرآن، محافظت غذا از وارد شدن به اثنی عشراست.
آنچه که در این جراحی رخ میدهد جایگزینی قسمتهای ابتدایی و انتهایی روده کوچک است. هدف این روش افزایش ترشح هورمونی از روده کوچک است که GLP-1 نامیده می شود. این هورمون تاثیر انسولین را افزایش داده و ترشح انسولین را از پانکراس افزایش میدهد. GLP-1از قسمت آخر روده کوچک بنام ileum ترشح میشود. فرآیند جراحی جابجایی قسمتهای روده (ileum)، مداخله (Interposition ) نامیده میشود و ازاینرو این جراحی ‘ileal interposition’ نام گرفته است.
هدف گستروکتومی اسلیو حین این روش کم کردن حجم معده نیست، بلکه هدف کاهش ترشح هورمون گرلین میباشد وهمین امر مانع احساس گرسنگی بیماران ما شده وآنها به دلیل سیستم هورمونی جدید کمتر میخورند که دستاورد آنها ازاین جراحی است.
Ileal Interposition سطح پیشرفته ای از اعمال جراحی دستگاه گوارش است، ممکن است به دلیل تاثیراتش روندی از جراحی غدد درون ریز گفته شود. همه مراحل انجام شده در این جراحی هدف هورمونی دارند. این اهداف برای هر بیمار جداگانه ومتفاوت بوده و روش جراحی با توجه به نیاز بیمار تغییر میکند. این روش فرآیندی پویاست که در آن بطورمدام تصمیمات گرفته میشود.
تاثیرات متابولیکی این روش وابستگی اساسی به فرآیند مداخله قسمتهای روده دارد و این باعث تغییرات هورمونی میشود، مثل جلوگیری از حس گرسنگی. مقاومت به انسولین متوقف شده و میزان تولیدش از پانکراس بیش از چند بارافزایش پیدا میکند. این اثر ‘neuro-endocrine brake (ترمز اعصاب و غدد) نامیده میشود که به مسدودکننده سیستم هورمونی و عصبی اشاره دارد؛ عملی که روده ها را مسدود میکند. با تقدیر از این روش چراکه ضرورتی ندارد تا بیمار محدودیت برنامه کالری را تحمل کند.

ادامه مطلب

در مورد مطلب بالا نظر بدهید