Dr. Shahram Nazari

دکتر شهرام نظری پیشگام در جراحی لاپاروسکوپی چاقی در ایران


محاسبه وزن در بیماری چاقی: افزایش وزن افراد اگر از مرزهای خطر عبور کند و موجب بروز بیماری چاقی شود؛ عملا موجب ظهور عوارض بیشماری در کلیه سیستمهای بدن می شود. تعیین این مرز با محاسبه وزن افراد به کیلوگرم؛ تقسیم بر قد با واحد متر به توان دو؛ امکان پذیر می باشد.
اندکس توده بدنی= وزن (به کیلوگرم) ÷ قد به توان۲ (بر حسب متر)

در حالت عادی این عدد بین ۱۸ تا ۲۵ بوده و چنانچه BMI فردی بین ۲۵ تا ۳۰ باشد بعنوان فرد دارای اضافه وزن محسوب می شود. افراد با BMI بین ۳۰ تا ۴۰ مبتلا به چاقی بوده و اگر بالای ۴۰ برسد بعنوان بیماری چاقی قلمداد می شود. در مواردی که ثانویه به چاقی؛ فرد مبتلا به بیماری خاصی شده باشد؛ نظیر مرض قند و یا کمر درد و ... در این حالت بیماری چاقی از BMI بیشتر از ۳۵ در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال فردی با ۱۶۷ سانتیمتر قد و ۱۰۶ کیلوگرم وزن؛ BMI به میزان ۳۸ دارد. خانمی با وزن ۱۲۵ کیلوگرم و قد ۱۷۲ سانتیمتر BMI معادل ۴۲ دارد. خانمی با قند خون ناشتای ۱۶۳ و وزن ۹۵ کیلوگرو و قد ۱۵۷ سانتیمتر؛ علیرغم BMI 38 ولی در گروه بیماری چاقی قرار می گیرد.