جراحی کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک با اکسپلور کلدوک حین عمل وکلدوکوسکوپی و خارج کردن سنگ با گراسبر لاپاروسکوپی و آناستوموز کلدوکودیودنوستومی | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari