جراحی کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک با اکسپلور کلدوک حین عمل وکلدوکوسکوپی و خارج کردن سنگ با فورسپس | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari