Dr. Shahram Nazari

کله‌سیستکتومی با کلانژیوگرافی حین عمل

جراحی کله‌سیستکتومی با بررسی کلانژیوگرافی و کولدوکوسکوپی

کلانژیوگرافی حین عمل
Intraoperative Cholangiography-IOC

دکتر نظری از سال ۱۳۷۴ تا به حال علاوه بر اعمال جراحی سنتی باز، بیش از ۹۵۰۰ عمل جراحی کله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک و بیش از ۵۰۰۰ عمل جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته به خصوص در زمینه بیماری‌های دستگاه گوارش انجام داده است. دکتر نظری به طور معمول کله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک را با بررسی کلانژیوگرافی حین عمل، کولدوکوسکوپی لاپاروسکوپیک حین عمل و خارج کردن سنگ‌های کلدوک (آندوسکوپی لوله صفراوی) در موارد لزوم انجام می‌دهد. همچنین جراحی‌های لاپاروسکوپیک کلدوک (لوله صفرا) و کارگذاری لوله تی و یا آناستوموز (اتصال) لاپاروسکوپیک کلدوک به لوله گوارش نیز با لاپاروسکوپی انجام می‌شود.

جراحی کله‌سیستکتومی با بررسی کلانژیوگرافی و کولدوکوسکوپی حین عمل و خارج کردن سنگ‌های کلدوک (آندوسکوپی لوله صفراوی)

حدود ۱۵-۱۰ درصد از بیمارانِ مبتلا به سنگ کیسه صفرا، سنگ کلدوک نیز دارند که در برخی موارد، این عارضه از قبل مشخص بوده و با ERCP پیش از عمل این سنگها تخلیه میشوند. اما در بسیاری از موارد این سنگ های کلدوک حتی به هنگام جراحی کیسه صفرا مشخص نمی‌شوند. پیش از این، تشخیص وجود سنگ در مجاری صفراوی با استفاده از تکنیک‌های تصویربرداری صورت می‌گرفت و بیماردرهمان عمل جراحی، تحت عمل جراحی اکسپلوراسیون باز کلدوک وتخلیه سنگهاو درمان می‌شد. در حال حاضر توسط کلدوکوسکوپی ضمن لاپاروسکوپی می‌توان مجاری صفراوی را بررسی نمود و سنگ‌ها را از مجرا خارج کرد. همچنین از طریق کلدوکوسکوپ‌های قابل ارتجاع امکان مشاهده داخل مجاری صفراوی و انجام بیوپسی از تومورها و موارد مشکوک وجود دارد.اکنون با کلدوکوسکوپی ضمن لاپاروسکوپی می توان به خوبی مجرای مشترک صفراوی را بررسی وهمانند برداشتن خود کیسه صفرا سنگها را از مجرای مزبور خارج کرد. امروزه به کمک کلدوکوسکوپ های قابل ارتجاع می توان داخل مجرای مشترک صفراوی(common bile duct) را همانند دیدن داخل شکم مشاهده کرد.

فیلم۱

فیلم۲