دوره‌های آموزش مدون

 1. دوره آموزش مداوم در پنجمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی‌اختیاری
 2. انجمن کولوپروکتولوژی ایران، تهران، 1390

 3. دوره آموزش مداوم در اولین کنگره ملی پروبیوتیک و پری بیوتیک ایران
 4. انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1390

 5. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون جراحی
 6. مرکز همایش‌های رازی، انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1390

 7. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون درمان با آنتی‌بیوتیک در جراحی و Morbidobesity
 8. مرکز همایش‌های رازی، انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1390

 9. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون توده‌های گردنی و تروماهای گردنی
 10. مرکز همایش‌های رازی، انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1390

 11. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون توده‌های خوش‌خیم پستان و برخورد با توده‌های بدخیم
 12. مرکز همایش‌های رازی، انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1390

 13. دوره آموزش مداوم در کنگره سالیانه انجمن جراحان عمومی ایران
 14. مرکز همایش‌های رازی، انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1390

 15. دوره آموزش مداوم در چهارمین کنگره بیماری‌های مجاری صفراوی و پانکراس در ایران
 16. مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1389

 17. دوره آموزش مداوم در دهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های گوارش و کبد ایران
 18. بیمارستان میلاد، انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران، تهران، 1389

 19. دوره آموزش مداوم در دهمین کنگره بین‌المللی جراحان درون بین حوزه مدیترانه و خاورمیانه و هشتمین کنگره سالیانه انجمن جراحان درون بین ایران
 20. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 1389

 21. دوره آموزشی در سی و چهارمین کنگره علمی و بازآموزی سالیانه جامعه جراحان ایران در رشته جراحی عمومی
 22. مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، جامعه جراحان ایران، تهران، 1389

 23. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون بیماری‌های ترومای شکم در زن حامله و شکم حاد
 24. دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن متخصصین جراحان عمومی ایران، 1389

 25. دوره آموزش مداوم در بیست و یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
 26. جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، تهران، 1389

 27. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون جراحی‌های کوچک
 28. انجمن جراحان عمومی ایران، تهران، 1389

 29. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون جراحی
 30. انجمن جراحان عمومی ایران، تهران، 1389

 31. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون آبسه‌های شکم و لگن و پریتونیت‌ها
 32. انجمن جراحان عمومی ایران، تهران، 1389

 33. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون بیماری‌های پانکراس و برخورد اولیه با بیمار ترومایی
 34. انجمن جراحان عمومی ایران، تهران، 1389

 35. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون فصل پستان (1)
 36. انجمن جراحان عمومی ایران، تهران، 1389

 37. دوره آموزشی کولونوسکوپی و آندوسکوپی
 38. مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1388

 39. دوره آموزش مداوم در سومین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی‌اختیاری
 40. انجمن کولوپروکتولوژی ایران، تهران، 1388

 41. دوره آموزش مداوم در سومین کنگره بیماری‌های مجاری صفراوی و پانکراس در ایران
 42. مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1388

 43. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون جایگاه Stapling و لاپاروسکوپی در جراحی
 44. دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن متخصصین جراحان عمومی ایران، 1388

 45. دوره آموزش مداوم در بیست و چهارمین کنگره میان دوره‌ای جامعه جراحان ایران (روش‌های پیشگیری و درمان چاقی)
 46. دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1388

 47. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون بیماری‌های پانکراس و برخورد اولیه با بیماری‌های ترومایی
 48. مرکز همایش‌های رازی، انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1388

 49. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون سنگ کیسه صفرا و مجاری صفراوی و آپاندیسیت
 50. مرکز همایش‌های رازی، انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1388

 51. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون ترمای لگن، پرینه، کبد و طحال
 52. مرکز همایش‌های رازی، انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1388

 53. دوره آموزشی در چهارمین کنگره سراسری جراحان عمومی ایران (اورژانس‌های شکم و لگن)
 54. انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1388

 55. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون بیماری‌های معده و مری در جراحی
 56. گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1387

 57. دوره آموزش مداوم در دومین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی‌اختیاری
 58. انجمن کولوپروکتولوژی ایران، تهران، 1387

 59. دوره آموزشی در سی و دومین کنگره علمی و بازآموزی سالیانه جامعه جراحان ایران در رشته جراحی عمومی
 60. مرکز همایش‌های زکریای رازی، جامعه جراحان ایران، تهران، 1387

 61. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون جراحی در آبستنی
 62. انجمن علمی جراحان عمومی ایران و گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386

 63. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون زخم مشکل و کنترل درد
 64. انجمن علمی جراحان عمومی ایران و گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386

 65. دوره آموزشی در سی و یکمین کنگره علمی و بازآموزی سالیانه جامعه جراحان ایران در رشته جراحی لاپاروسکوپیک
 66. مرکز همایش‌های زکریای رازی، جامعه جراحان ایران، تهران، 1386

 67. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون بیماری‌های پانکراس و برخورد اولیه با بیمار ترومایی
 68. انجمن علمی جراحان عمومی ایران و گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386

 69. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون Morbidobesity و درمان آنتی‌بیوتیک در جراحی
 70. انجمن علمی جراحان عمومی ایران و گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386

 71. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون جایگاه Stapling و لاپاروسکوپی در جراحی
 72. دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386

 73. دوره آموزش مداوم در پنجمین کنگره سراسری لاپاروسکوپی ایران
 74. بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1386

 75. دوره آموزش مداوم در دومین کنگره جراحان عمومی ایران
 76. بیمارستان میلاد، انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تهران، 1386

 77. دوره آموزشی کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران در رشته جراحی
 78. جامعه جراحان ایران، تهران، 1385

 79. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی در برنامه مدون درمان آنتی‌بیوتیک در جراحی و جایگاه Stapling و لاپاروسکوپی در جراحی
 80. جامعه جراحان ایران، تهران، 1385

 81. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون سنگ کیسه صفراوی و آپاندیسیت
 82. دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1385

 83. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در برنامه مدون بیماری‌های معده و مری در جراحی
 84. دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1385

 85. دوره آموزش مداوم در اولین کنگره کولوپروکتولوژی و دومین سمینار بی‌اختیاری ادراری – مدفوعی
 86. بیمارستان میلاد، انجمن کولوپروکتولوژی ایران، تهران، 1385

 87. دوره آموزش مداوم در سمینار جراحی در سالمندان
 88. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1385

 89. دوره آموزش مداوم در اولین سمینار بی‌اختیاری ادراری – مدفوعی
 90. انجمن استومی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 1384

 91. دوره آموزش مداوم در هفتمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های غدد درون ریز
 92. مرکز همایش‌های زکریای رازی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، تهران، 1383

 93. دوره آموزشی در سمینار انجمن علمی جراحان عمومی ایران
 94. بیمارستان میلاد، جامعه جراحان ایران، تهران، 1383

 95. دوره آموزش مداوم در سمینار علمی ماهیانه
 96. بیمارستان مدائن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1383

 97. دوره آموزش مداوم در سومین کنگره سراسری لاپاروسکوپی ایران
 98. بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1382

 99. دوره آموزش مداوم در سمینار بهینه‌سازی تجویز دارو و پاراکلینیک ویژه پزشکان عمومی، داروسازان، دندانپزشکان، دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی و متخصصین علوم آزمایشگاهی و رشته‌های تخصصی پزشکی
 100. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1381

 101. دوره آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی
 102. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1381

 103. دوره آموزشی در بیست و ششمین کنگره علمی و بازآموزی سالیانه جامعه جراحان ایران در رشته جراحی عمومی
 104. مرکز همایش‌های زکریای رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 1381

 105. دوره آموزش مداوم در اولین سمپوزیوم لاپاروسکوپی
 106. دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 1379

 107. دوره آموزش مداوم در بیست و دومین کنگره علمی و بازآموزی سالیانه جامعه جراحان ایران
 108. مرکز همایش‌های زکریای رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 1379

 109. دوره آموزش مداوم در سمینار ایدز، هپاتیت و روش‌های کنترل و مراقبت ویژه اعضا جامعه پزشکی
 110. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1379

 111. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون ویژه متخصصین جراحی
 112. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 1379

 113. دوره آموزشی در کنگره علمی و بازآموزی سالیانه جامعه جراحان ایران
 114. جامعه جراحان ایران، تهران، 1378

 115. دوره آموزش مداوم در سمینار ارتوپدی، ترومای اندام تحتانی و ستون فقرات در اطفال
 116. بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1378

 117. دوره آموزش مداوم در سمینار شکستگی‌های اندام فوقانی در اطفال، تومورهای خوش‌خیم اندام در اطفال
 118. بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1378

 119. دوره آموزش مداوم در سمینار انستیتو کانسر با عنوان سرطان پستان
 120. بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1377

 121. دوره آموزش مداوم در همایش سالیانه تازه‌های طب کودکان و توانبخشی
 122. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، 1377

 123. دوره آموزش مداوم در برنامه مدون رشته‌های جراحی
 124. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 1377

 125. دوره بحث و بازآموزی پیرامون سرطان مری
 126. انیستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1371