رودوزي سطوح منگنه(استاپلر) در عمل اسليو معده | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari


رودوزی سطوح منگنه(استاپلر) در عمل اسلیو معده‎رودوزی سطوح منگنه(استاپلر) در عمل جراحی اسلیو معده در درمان چاقی خطر نشت پس از عمل را کاهش میدهد. در عمل اسلیو گاسترکتومی خط استاپلر بلنداست و احتمال عوارض ناشی از آن (خونریزی و لیک)محتمل است.رودوزی سطوح استاپلر در عمل اسلیو گاسترکتومی شانس این موارد را کم میکند.